Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 139267  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Sonuç

Ey Müslüman kardeşim! Muhtemelen şu anda bu bozuk fırkayı dîn edinenlerin İslam ismini kullansalar da Müslümanlardan olma-dığı konusunda benimle ittifak etmişsindir. O halde ey muvahhid Müslüman kardeşim, özellikle Müslümanlar arasında onlara nispet edilerek yaşıyorlarsa Râfızîlerin karşısında na-sıl davranman gerekir?

  Şüphesiz onlardan sakınman, onlarla muamelede bulunmaman gerekir. Allah’a rab, İslam’a dîn, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e nebi ve rasûl olarak îmân eden mu-vahhid Müslümanlara düşmanlık esası üzere kurulan bu habis i’tikâdlarından sakınmak va-ciptir.

Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahimehullah der ki: “Râfızîler bir kimseyle ancak nifak üze-re muamele ederler. Onların kalplerindeki dîn bozuktur, yalan, hıyânet ve insanları aldat-mak için tahammül ederler, onlara kötülük etmeyi dilerler. Hiçbir kötülük bırakmadan yapmaya güçleri yetse mutlaka bunu yapar-lar. Bu, onu tanımayanlara göre iğrenilecek bir şeydir. Onun Râfızî olduğunu bilinmese de onun suratında münâfıklık sîmâsı ve ko-nuşmasında bozukluk belirir.”[1]

Şüphesiz onlar bize karşı düşmanlık ve nefretlerini gizlerler. Allah onları kahretsin, nasıl da döndürülüyorlar! Bununla beraber, günlük yaşamda Ehl-i sünnete karışarak in-sanları aldattıklarını ve güvenlerini kazandık-larını görürüz. Bütün bunların sebebi Allah’ın dîninden, Müslümanlara emrolunan; bütün muvahhid Müslümanlara dostluk ve bütün kâfir veya müşriklerden uzaklaşma hükümle-rinden yüz çevirmektir.

Böyle olunca, üzerimize vâcib olanın ne olduğunu da öğrendikten sonra Müslümanlar gibi hareket etmemiz gerekmez mi?

Allah’tan dînini desteklemesini, kelimesi-ni yüceltmesini, Râfızîleri ve onlarla işbirliği yapanları mağlup etmesini dileriz. Allah pey-gamberimiz Muhammed’e, âl’ine ve ashâbına salat ve selam etsin.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üze-rinize olsun.

Abdullah b. Muhammed es-Sâdık

(Allah onu, ana babasını ve Müslümanları bağışlasın)

 


 [1]   İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne (3/360)

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة