Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 138698  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?

Şüphesiz Râfızîler matem törenleri düzen-lerler, caddelerde ve şehir meydanlarda gös-teriler yaparlar. Huseyn radıyallahu anh’ın şehâ-detini hatırlamak için her sene ihtimam gös-tererek muharrem ayının ilk on günü siyah el-biseler giyerler ve bunun yakınlaştırıcı amel-lerden olduğuna inanırlar. Elleriyle yanakla-rını döver, göğüslerine ve sırtlarına vururlar, yakalarını parçalayarak ağıt yakarlar “Ya Hu-seyn! Ya Huseyn” diye nidâlar ederler. Özel-likle her sene Muharrem ayının onunda bunu yaparlar. Hatta kendilerini zincirlerle ve kılı-çlarla döverler. Nitekim bunlar Râfızîlerin ya-şamakta olduğu İran gibi ülkelerde görülmek-tedir.

Şeyhleri onları, milletler önünde gülünç duruma düşüren bu rezilliklere teşvik ve tah-rik eder. Nitekim onların mercilerinden biri olan Muhammed Hasen Al-u Kaşifil Gıta’ya bu yapılanlar hakkında sorulunca şu cevabı vermiştir: “Bunlar Allah’ın şiarlarına tazim-dendir. Allah buyurmuştur ki: “Her kim Al-lah'ın şiarlarına saygı gösterirse, şüp-hesiz bu, kalplerin takvasındandır.”(Hac 32)

Bu rezillikleri her yıl düzenlerler. Hâlbuki Müslim’in Sahîh’inde rivâyet ettiği (no: 103) hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya-nakları tokatlamayı ve yaka parçalamayı ya-saklamıştır. Lâkin Râfızîler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisini duvara çarpıyorlar. Zîra onlar Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söyleyen fırkaların en yalancı-larıdırlar.

 


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة