Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 139271  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Râfıza fırkası, ismi Abdullah b. Sebe olup Müslüman olduğunu ve ehl-i beyt sev-gisini iddia eden, Ali radıyallahu anh hakkında aşırı gidip onun hilâfet için vasiyyet edildi-ğini iddia ettikten sonra, onu ilahlık merte-besine çıkaran bir Yahudi’nin ortaya çıktığı dönemde yayıldı. Bunu Şîa kaynakları da bizzat îtiraf ederler. Şianın büyük alimlerin-den el-Kummî, el-Makâlât ve’l-Furuk[1] adlı kitabında onun mevcudiyetini, Ali radıyallahu anh’ın imamlığının farz oluşunu ve ric’at ede-ceğini (âhir zamanda geri döneceğini) ilk söyleyenin, yine Ebû Bekir, Ömer, Osman ve diğer sahabelere (radıyallahu anhum) ilk ha-kâret edenin Abdullah b. Sebe olduğunu ikrar eder ve aynısını en-Nevbahtî; Furû-ku’ş-Şîa[2] adlı kitabında, el-Keşşî de; Ricâlu’l-Keşşî[3] diye bilinen meşhur kitabında söyler. Abdullah b. Sebe’nin hakkında yazan çağ-daş Şiîlerden Muhammed Ali el-Muallem, Abdullah b. Sebe el-Hakikatu’l-Mechûle[4] adlı kitabında, delilleri ile onun, Râfızîlerin şeyhlerinin büyüklerinden olduğunu söyler.

Ehl-i Sünnet alimlerinden Abdulkâhir el-Bağdâdî rahimehullah der ki: “es-Sebeiyye: Ali radıyallahu anh hakkında aşırı giderek önce onun peygamber olduğunu sonra da onun ilah olduğunu iddia eden Abdullah b. Sebe bağlılarıdır. Kûfenin bazı taşkın insanları onun bu davetine uydular. Ali b. Ebî Tâlib radıyal-lahu anh bunu duyunca iki çukur kazılmasını ve onların yakılmalarını emretti ve böylece onlardan yakalanabilenler ateşe atıldı.”[5]

Yine aynı yerde el-Bağdâdî der ki: “İb-nu’s-Sevda –yani İbn Sebe– aslen el-Hîre Ya-hudilerinden idi. Kûfeliler katında îtibar ka-zanıp reis olabilmek için Müslümanlığını izhar etti. Onlara Tevrat’ta her peygamberin ken-dinden sonra yerine bıraktığı bir vârisi oldu-ğunu gördüğünü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in vârisinin de Ali radıyallahu anh oldu-ğunu söyledi.”

eş-Şehristanî rahimehullah, İbn Sebe hak-kında, onun Ali radıyallahu anh’ın imâmetini ilk söyleyen kişi olduğunu, Sebeiyyenin de te-vakkuf, gaybet[6] ve ric’at’i ilk dile getirenler olduğunu, bunların daha sonra Şîa’ya geç-tiğini zikreder. Aralarında ihtilâflı birçok fırka-lara bölünmelerine rağmen Ali’nin imâmetini ve halifeliğinin vasiyet edildiğine dâir inancı İbn Sebe’den aldılar. Bundan sonra Şîa fır-kaları onlarca fırkaya ve görüşlere ayrıldı.”[7]

Böylece vasiyyet, ric’at, gaybet hatta imamların ilahlığı[8] görüşünde Yahudi İbn Se-be’ye uyanlar, Şîa bid’atini çıkardı.

 [1]    Bkz: Kummî, el-Makâlât ve’l-Furuk (s.10-21)

[2]    Bkz: en-Nevbahtî, Furûku’ş-Şîa (s.19-20)

[3]    el-Keşşî, İbn Sebe ve akîdesi hakkında bir çok rivâ-yet nakleder. Bkz.: No; 170, 171, 172, 173, 174, s.106-108

[4]    Bu kitap, Murtaza el-Askerî’nin Abdullah b. Sebe adında bir şahsın mevcudiyetini inkâr ettiği; “Abdullah b. Sebe ve Esâtîru Uhrâ” adlı kitabına karşı yazılmış bir reddiyedir.

[5]    el-Bağdâdî, el-Fark beyne’l-Firak (s: 247)

[6]    Şianın gaybet inancı son imamları olarak kabul ettikleri imamlarının Samarra kentinde kaybolup gizlendiğine, kıyamet yaklaşınca tekrar geri geleceğine inanmalarıdır. Onlar bin seneyi aşkın bir süredir bu hayali şahsın yaşadığına ve kendilerini gözlediğine inanmaktadırlar.

[7]    Şerhistanî, el-Milel ve’n-Nihal (s: 145)

[8]    el-Lâlekâî, Usûlu İ’tikâdi Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa (1/22-23)

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة