Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 139266  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
MUKADDİME

Hamd yalnız alemlerin rabbi Allah içindir. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden O’na sığınırız. Allah’ın hidâ-yet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptır-dığını kimse doğru yola getiremez. Allah’ın rasûlüne, ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Bu risâlenin yazılmasının sebebi, son za-manlarda İslâm âleminde Şiilerin (Râfızîlerin) kendi mezheplerine dâvet faaliyetlerinin artır-masıdır. Dinden çıkmış bu fırkanın İslâm dîni üzerine tehlikelerinin, Müslümanların avamı-nın bu tehlikeli fırkadan gaflet etmesinin so-nuçlarının, akîdelerindeki şirkin, Kur’an’ı Ke-rîm ve sahâbelere hakâretlerinin, imamları hakkında aşırı gitmelerinin neler olduğu hak-kında bu risaleyi yazmaya karar verdim. Şii-lerin kendilerince bilinen ve meşhur kitapla-rından, sapkın inanç ve amellerini ortaya ko-yan nakiller yaptım. Ehl-i Sünnet’in selef imamlarından onlara reddiye yazarak, sapmış akîdelerinin bozukluğunu, onların şirk, aşırı-lık, yalan, sövme, hakâret ve karalama üzere sahip oldukları inançları açıklayan kitaplar-dan da az sayıda alıntıda bulundum. Şüphe-siz ki muhalifi ilzâm etmenin en iyi yöntemi kendi sözleri ile onu yakalamaktır.

Bu kısa risâlede, onlara göre mûtemed olan kitaplarından ve müelliflerinden, din edindikleri inançlarını ve amellerini ortaya koymaya çalıştım. Şeyh İbrahim el-Cebhân rahimehullah’ın dediği gibi: “Senin ağzından senin dînin ey Şiî!”

Allah azze ve celle’den bunu, basiret sa-hiplerine faydalı kılmasını dilerim. Allah teâlâ buyuruyor ki:

“Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak ve-ren kimseler için bir öğüt vardır.” (Kaf, 37)

Bu kitabın hazırlanmasında katkısı olan herkese teşekkür eder, Allah’tan onlara bu çalışmalarına hayırlı karşılık vermesini dile-rim. Allah en iyi bilendir. Allah peygambe-rimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashâbı-na salât ve selâm etsin.

Abdullah b. Muhammed es-Sâdık

 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة