Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 138692  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ

 

- بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيها اللذين خالفا أمرك، وأنكرا وحيك، وجحدا نعامك وعصيا رسولك، وقلبا دينك، وحرفا كتابك وأحبا أعدائك وجحدا آلاءك وعطلا أحكامك، وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك، وعاديا أوليائك وواليا أعدائك وحربا بلادك، وأفسد عبادك. اللهم العنهما وأتباعهما وأولياءهم وأشياعهم وحمبيها فقد أخربا بيت النبوة، وردما بابه ونقضا سقفه، وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله، وظاهره بباطنه، واستأصلا أهله، وأباد أنصاره، وقتلا أطفاله، وأخليا منبره من وصيته ووارث علمه وجحدا إمامته، وأشركا بربهما، فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه، وحق أخفوه، ومنبر علوه، ومؤمن أرجوه، ومنافق ولوه، وولي آذوه، وطريد أووه، وصادق طرده، وكافر نصوه، وإمام قهروه، وفرض غيروه، وكفر نصبوه، وكذب دلسوه، وإرث نصبوه، وفيء اقتطعوه، وسحت أكلوه، وخمس استحلوه، وباطل أسسوه، وجور بسطوه، ونفاق أسروه، وغدر أضمروه، وظلم نشروه، ووعد أخلفوه، وأمانة خانوه، وعهد نقضوه، وحلال حرموه، وحرام أحلوه، وبطن فتقوه، وجنين أسقطوه، وضلع دقوه، وصك مزقوه، وشمل بددوه، وعزيز أذلوه، وذليل أعزوه، وحق منعوه، وكذب دلسوه، وحكم قسبوه، وأمام خالفوه. اللهم العنهم بعدد كل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروهان وأحكام عطلوها، ورسوم قطعوها، ووصية بدلوها، وأمور ضيعوها، وبيعة نكثوها، وشهادات كتموها، ودعواء أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة أوردوها، وعقبة أرتقوها، ودباب دحرجوها، وأزيان لزموها.اللهم العنهم في مكنون السر، وظاهر العلانية لعناً كثيراً أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لعدده، ولا نفاذ لأمده لعناً قيود أوله ولا ينقطع آخره، لهم ولأعوانهم وأنصارهم، ومحبيهم ومواليهم، والمسلمين لهم والسائلين إليهم، والناهقين باحتجاجهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. قل أربع مرات : اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. ثم تقول أربع مرات  : اللهم العنهم جميعاً، اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر، رب أني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها أنا بين يديك فخذ لنفسك رضاها، لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يأ ارحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين

 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ım Muhammed’e salat et. Allah’ım! Kureyşin iki putuna, iki cibtine, iki tağutuna, iki iftiracısına ve iki kızlarına, emrine muha-lefet eden, vahyini inkâr eden, nimetlerine nankörlük eden, rasûlüne isyân eden, dînini değiştiren, kitabını tahrif eden, senin düşman-larını seven, nimetlerini inkâr eden, hüküm-lerini iptal eden, farzlarını boşa çıkaran, âyet-lerinde ilhâda sapan, senin dostlarına düş-manlık eden, düşmanlarını da dost edinen, beldelerini harap eden ve kullarını ifsâd eden bu ikisine ve iki kızına lânet et. Allah’ım! O ikisine, onlara tâbi olanlara, o ikisinin dostla-rına, taraftarlarına ve sevenlerine lânet et. Ni-tekim onlar nübüvvet evini tahrip ettiler, kapısını kırdılar, çatısını yıktılar, yerle bir et-tiler, altını üstüne getirdiler, içini dışına çevir-diler, ev halkını kökünden söktüler, yardım-cılarını uzaklaştırdılar. Çocuklarını öldürdüler, minberini onun vasyetinden ve ilminin vâri-sinden ıssız bıraktılar, imâmeini inkâr ettiler, rablerine şirk koştular. Onların günahlarını büyüt ve sakar’da ebedileştir. Bilir misin sa-kar nedir? O geriye bir şey bırakmayan ateş-tir. Allah’ım! Onlara onu inkâr edenler sayı-sınca lânet et, hakkı gizlediler, yüceliğini inkâr ettiler, mü’mini ümitlendirdiler, münafığı çe-virdiler, veliye eza ettiler, kovulana sığındılar, sâdığı kovdular, kâfire destek oldular, imamı kahrettiler, farzları değiştirdiler, eseri inkâr et-tiler, kanını döktüler, hayrı tebdil ettiler, küfrü tuttular, yalanla hile yaptılar, fitneyi hazırla-dılar, ihsanı kopardılar, haramı yediler, hu-musu helal saydılar, bâtılı esas aldılar, haksız-lığı yaydılar, nifaklarını gizlediler, ihânetlerini sakladılar, zulmü neşrettiler, vaatten döndü-ler, emânete hıyanet ettiler, ahdi bozdular, helali haram, haramı helal saydılar, gizle-nerek sakındılar, gizlenerek eksiltme yaptılar, ezenlerden taraf oldular, vurup yıktılar, da-ğıtıp yok ettiler, azizi zelil ettiler, hakkı men ettiler, hileyle yalan söylediler, hükmü gasp ettiler, imama muhalefet ettiler. Allah’ım! On-lara bütün âyetlerin harfleri sayısınca lânet et. Farzı terk ettiler, sünneti değiştirdiler, hüküm-leri iptal ettiler, alametleri kopardılar, vasiyeti değiştirdiler, emirleri zayi ettiler, biati bozdu-lar, şâhitlikleri gizlediler, bâtıl iddialarda bu-lundular, delili inkâr ettiler, hileler kurdular, gelenlere ihânet ettiler, yükseleni indirdiler, süründürüp yuvarladılar, ziynetlere sarıldılar. Allah’ım! Onlara gizlenmiş sırlarda ve ortaya çıkan aleni hallerde çokça, kesintisiz, ebedî olarak ve sayısız lânet et. Başı sonu olmayan lânet ile onlara, yardımcılarına, destekçileri-ne, sevenlerine, dostlarına, onlara teslim olan-lara, onlardan istekte bulunanlara, onların delillerine tutunanlara, onlara kanat indiren-lere, onların sözlerine uyanlara ve onların hü-kümlerini tasdik edenlere lânet et. (Dört kere şunu söyle:) Allah’ım! Cehennemliklerin isti-gase ettikleri azâb ile onlara azâb et. Âmin ey âlemlerin rabbi! (sonra da dört kere şunu söyle:)  Allah’ım! Onların hepsini lânetle! Al-lah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in âl’i-ne salat et. Beni helalin ile haramına karşı ye-tindir, beni fakirlikten koru, Rabbim! Kötülük ettim ve nefsime zulmettim, günahlarımı îtiraf ettim. İşte ben huzurundayım. Kendin için ca-nımdan razı olduğunu al, beni azarlamak sa-na âittir, ben dönmem. Eğer döndüreceksen beni fazlın, cömertliğin, bağışlayıcılığın ve ke-reminle; mağfiretine ve affına döndür ey mer-hametlilerin en merhametlisi! Allah rasûllerin efendisi ve peygamberlerin sonuncusuna, onun seçkin, temiz âl’ine salât etsin. Rahme-tin ile ey merhametlilerin en merhametlisi![1]     [1] Abbas el-Kummî Mefâtihu’l-Cinân (s.114)


 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة