Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 138690  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?

Râfızîlerin inançları, Sahâbeye –Allah on-lardan razı olsun– sövmek, hakâret etmek ve tekfir etmek üzere kuruludur. el-Kuleynî, Fu-rûu’l-Kâfî’de der ki: “Cafer aleyhisselam şöyle dedi: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem’den sonra üç kişi dışında insanlar dinden döndüler.” “O üç kişi kimler” denilince, şöyle dedi: “el-Mikdâd b. el-Esved, Ebû Zer el-Gı-fârî ve Selmân el-Fârisî”[1]

 el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr’da zikreder: Ali b. el-Huseyn’in âzâdlısı dedi ki; “Onunla yalnız kaldığım bir sıra dedim ki: “Benim senin üzerinde hakkım vardır, bana şu iki kişi; Ebû Bekir ve Ömer hakkında bilgi ver” dedi ki: “İkisi de kâfirdir. O ikisini seven de kâ-firdir.” Ebû Hamza es-Sumalî’den: o Ali b. el-Huseyn’e Ebû Bekir ve Ömer hakkında sorunca: “O ikisi ve onları sevenler kâfirdir.” dedi.[2]

el-Kummî, Tefsîr’inde, “çirkin işleri, fe-nalık ve azgınlığı da yasaklar.” (Nahl-90) âye-ti hakkında der ki: “Dediler ki çirkin işler (fah-şa) Ebû Bekir, fenalık (münker) Ömer ve az-gınlık (bagy) da Osman’dır.”[3]

el-Meclisî Bihâru’l Envâr’da der ki: “Ebû Bekir ve Ömer’in kâfir olduğunu, onlara lânet etmenin sevâbını ve onlardan uzak olmanın sevâbını gösteren haberler bu veya bundan başka ciltlerde zikrettiklerimizden daha fazla-dır. Allah’ın sırat-ı mustakîme iletmeyi dilediği kimseler için bu kadarı yeter.”[4] Hatta el-Mec-lisî Bihâru’l-Envâr’da şunu da söyler: “Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Muâviye ateşten ta-butlar içindedirler. Bundan Allah’a sığını-rız.”[5]

Onlardan el-Mer’aşî’nin İhkâku’l-Hak ad-lı kitaplarında geçtiğine göre şöyle derler; “Al-lah’ım Muhammed’e ve Muhammed’in âli-lesine salât et ve Kureyş’in iki putu, iki cibt’i ve iki tâğut’u ile onların kızlarına lânet et…”[6] Kureyş’in iki putu ve kızları, sözleriyle Ebû Bekir, Ömer, Aişe ve Hafsa radıyallahu anhum’u kastederler. el-Meclisî, el-Akâid adlı risale-sinde şöyle diyor: “İmamiyye dîninin gerekle-rinden bazıları da; mut’ayı helâl bilmek, temettu haccı, üç kişiden (Ebû Bekr, Ömer ve Osman’dan) uzak olmak, Muâviye, Yezid b. Muâviye ve Mü’minlerin Emiri Ali’ye karşı sa-vaşan herkesten uzak olmaktır.”[7]

Aşura gününde, Ömer ismini verdikleri bir köpek getirirler, sonra ona bastonlarla vurmaya başlarlar ve ölünceye kadar taşlaya-rak recm ederler. Sonra Aişe ismini verdikleri bir oğlak getirirler, tüylerini yolmaya başlarlar ve ölünceye kadar döverler.[8] Aynı şekilde onlar, Ömer el-Faruk b. el-Hattab’ın öldüğü günde düğün yaparlar ve onu öldüren Me-cusî Ebû Lu’lu’ye; Baba Şucauddîn ismini verirler.[9] Allah bütün sahabelerden ve mü-minlerin annelerinden razı olsun. Bak ey Müslüman kardeş! Dinden ok gibi fırlayıp çıkan bu habis fırkanın ne kadar kinli ol-duklarına, peygamberlerden sonra insanların en hayırlılarına, Allah’ın ve Rasûlünün övdü-ğü kimselere, ümmetin adaletleri ve fazîletleri hakkında icma ettiği, onların önceliklerine ve İslam’da cihâdlarına tarihin şâhit olduğu kim-selere neler söylediklerine bir bak!

 [1]   el-Kuleynî, Furûul Kâfî (s.115)

[2]   el-Meclisi; Bihâru’l-Envâr (69/137, 138) işaret etmek gerekir ki; Ali b. el-Huseyn ve ehli beytin hepsi bütün bunlardan teberrî etmişlerdir. Bunlar Râfızîlerin onlara attığı birer iftiradır. Allah onları katletsin! Nasıl da döndürülüyorlar! Yine el-Meclisî ve ondan naklederek sözde İran İslam inkılabının önderi ve asrımız Şiîlerinin imamı Humeynî şöyle der: “Şüphesiz ki Ebû Bekr ve Ömer kâfirdir. Onları sevenlerde onlar gibi kâfirdirler.” (el-Meclisî/Hak-ku’l-Yakîn, 522; Humeynî/Keşfu’l-Esrâr, 112)

[3]   Tefsiru’l-Kummî (1/390)

[4]   Bihâru’l-Envâr (30/330)

[5]   Bihâru’l-Envâr (30/236)

[6]   İhkâku’l-Hak (1/337) Müslüman kardeşim, bu mel’un bedduânın aslı için kitabın sonundaki Kureyş putlarına bedduâ kısmına bak.

[7]   el-Meclisî; Risâletu’l-Akâid (s.58)

[8]   Şeyh İbrahîm el-Cebhân; Tebdîdu’z-Zalâm ve Ten-bîhu’n-Niyâm (s.27)

[9]   Abbas el-Kummî; el-Kunâ ve’l-Elkâb (2/55)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة