Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 138695  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?

Okuyucu kardeşlerime Dr. Nâsır el-Kıfâ-rî’nin Mes’ele-tu’t-Takrîb adlı kitabında bulu-nan makalelerden yedinci makaleyi zikret-mekle yetineceğim. Allah onu korusun, diyor ki: “Allah’ın Kitâb’ına hakâret ederek onu başka türlü yorumlayan, imamlarına Kur’an’-dan sonra da ilâhî kitaplar nazil olduğunu id-dia eden[1], imâmeti nübüvvet olarak gören kimselere yakınlaşmak nasıl mümkün olur!? Onlara göre imamlar peygamberler gibi veya peygamberlerden daha fazîletlidir. Bütün ra-sûllerin risaleti olan yalnızca Allah’a kulluğu hakîkî anlamının dışında yorumlayarak bu-nun imamlara itaat olduğunu, Allah’a şirk koşmanın ise imamlardan başkasına itaat et-mek olduğunu iddia ediyorlar. Rasûlullah sal-lallahu aleyhi ve sellem’in seçkin sahabelerini tekfir ederek farklı rivâyetlerine göre üç veya yedi kişi dışında sahabelerin hepsinin dinden döndüklerini iddia ediyorlar. İmamet, ismet ve takiyye konusundaki akîdeleri ile Müslü-manlardan ayrılmış, ric’at, gaybet ve bedâ akîdelerine inanmışlardır.”[2]

 [1]   Bu risalenin sonunda Kur’an’dan çıkarıldığını iddia ettikleri, Râfızîlerden helâk olasıca et-Tabersî’nin naklettiği “Velâyet Sûresi” yer alacaktır. Bu yalanı Allah azze ve celle: “Şüphesiz zikri biz indirdik elbette onun koruyucusu da biziz” âyeti ile reddetmektedir. Akıl sahibi bir kimse, Râfızîlerin bu i’tikâdının küfür olduğundan hiç şüphe eder mi?

[2]   Dr. Nasır el-Kıfârî  Mes’eletu’t-Takrîb (2/302)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة