Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 139264  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?

Şîa fırkalarının dallarından, meşhur yet-miş üç fırkadan daha fazlası ortaya çıkmıştır.[1]

Hatta Şiî alim Mir Bakır ed-Dâmad,[2] ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacağına dâir hadiste zikredilenlerin şîa fırkaları olduğunu, onlardan kurtulacak fırkanın da İmamiye fır-kası olduğunu söylemiştir.

el-Makrizî rahimehullah onların fırkalarının 300’e ulaştığını zikretmiştir.[3] eş-Şehristanî rahimehullah dedi ki: “Râfızîler beş kısımdır; Keysâniyye, Zeydiyye, İmâmiyye, Gâliye ve İsmailiyye”[4] el-Bağdâdî rahimehullah dedi ki: “Râfızîler, Ali radıyallahu anh’ın zamanından sonra dört sınıf oldular: Zeydiyye, İmâmiye, Keysaniyye ve Gulât”[5] bununla beraber, el-Cârûdiyye tâifesi hariç, Zeydiyye, Râfızî fırka-larından değildir.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Dinlerini parça parça edip, fırka fırka ayıranlar var ya (ey peygamber) senin onlarla hiç-bir ilişkin yoktur.”

(En’am Sûresi: 159)

 [1]    Dâiretu’l-Meârif (4/67)

[2]    Muhammed Bâkır b. Muhammed el-Esterâbâdî; Mir ed-Dâmad diye meşhurdur. 1041 yılında ölmüştür. Bkz.: Abbas el-Kummî; el-Kuna ve’l-Elkâb (2/226)

[3]    el-Makrizî; el-Hutut (2/351) Yüce Allah şöyle buyur-maktadır: “Dinlerini parça parça edip, fırka fır-ka ayıranlar var ya (ey peygamber) senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur.” (En’am Sûresi: 159)

[4]    eş-Şehristanî; el-Milel ve’n-Nihal (s.147)

[5]    el-Bağdadî; el-Fark Beyne’l-Firak (s.41)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة