Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 139269  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?

Burada toprak ile kastedilen; Râfızîlere göre el-Huseyn radıyallahu anh’ın kabrinin ça-murudur. Muhammed Nu’man el-Harisî de-nilen ve büyük alimlerinden Şeyh el-Mufid, el-Mizar adlı kitabında Ebû Abdillah’dan şöyle dediğini naklediyor: “el-Huseyn’in kab-rinin çamuru her derde şifadır. O en büyük devâdır.”

Abdullah dedi ki: “Çocuklarınıza Hu-seyn’in toprağı ile tahnik[1] yapınız.”

Yine der ki: “Ebû’l-Hasen er-Rızâ’ya Ho-rasan’dan arasında çamur bulunan bir kumaş parçası gönderildi. Elçiye: “Bu nedir?” de-nilince; “Huseyn’in kabrinin çamurudur. El-bise olsun başka bir şey olsun bu çamura bulamadıkça hiçbir yere göndermezler ve bu Allah’ın izniyle güvencedir derler.” Denildi ki; Adamın biri es-Sâdık’tan kendisine Huseyn’in toprağından vermesini istedi. es-Sâdık ona dedi ki: “Onu sana verdiğimde şöyle de: “Al-lah’ım! Şunun sahibinin hakkı için senden is-tiyorum, bunun için mahzun olan peygam-berin hakkı için senden istiyorum ve içinde Muhammed’e salât helâl olan Vasî hakkı için senden istiyorum ki bunu her derde şifa, her korkuya güvence ve her kötülükten korunma kıl.”

Ebû Abdillah’a Hamza ve Huseyin’in ka-birlerinden olmak üzere, iki toprak kullan-manın hükmü ve hangisinin üstün olduğu so-ruldu. Dedi ki: “Huseyn’in kabrinin çamuru, tesbih etmeyen kimsenin elinde tesbih eder.”[2]

Nitekim Râfızîler; Şiilerin seçkin bir top-raktan, Sünnilerin ise başka bir topraktan ya-ratıldığını iddia ederler. Buna göre bu iki top-rağın karışımından başka bir tür çıkmıştır ki onlar da Şiilerin günahkarları olup bunların toprağına Sünni toprağı karışmıştır. Sünni-lerde görülen salah ve güvenilirlik ise onların toprağına karışan Şîa toprağının etkisiyle ol-duğunu ve kıyâmet günü Şîanın günah ve cezalarının Sünnilere, Sünnilerin hasenatları-nın ise Şiilere verileceğini iddia ederler(!)[3]

 [1]   Tahnik: Çocuklar doğduğu zaman hurmanın ağızda yumuşatılarak yeni doğan bebeğin damağına sürülmesi demektir.

[2]   el-Mufid, Kitâbu’l-Mizâr (s.125)

[3]   İlelu’ş-Şerâî (s.490-491) el-Bihâru’l-Envâr (5/247-248)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة