Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 138693  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?

Bedâ; (bir şeyin) gizlilikten sonra ortaya çıkması ya da görüşü yenilemek anlamın-dadır. Bedâ’nın bir anlamı da sonradan olma ilmin öncesinde cehalet bulunmasıdır. Her ikisi de Allah hakkında imkansızdır. Ancak Râfızîler bunu Allah’a nispet etmektedirler. er-Reyyân b. es-Salt’tan: “er-Rızâ’yı şöyle derken işittim: “Allah’ın içkiyi haram kılmak ve Allah hakkında bedâ’yı kabul ettirmek için gönder-mediği hiçbir peygamber yoktur.”[1] Yine Ebû Abdillah’tan: “Allah’a bedâ inancı gibisiyle kulluk edilmemiştir”[2] dediği nakledilir. Allah bundan münezzeh ve yücedir.

Görüyor musun Müslüman kardeşim!?

Allah subhanehu’ya nasıl da cehalet nis-pet ediyorlar! Allah azze ve celle kendisi hak-kında şöyle buyurmaktadır:

“De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez.” (Neml 65)

Buna mukâbil, Râfızîler imamlarının bü-tün ilimleri bildiklerine ve onlara hiçbir şeyin gizli kalmayacağına inanırlar.[3] Bu, Muham-med sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdiği İslam akîdesinin neresindedir!?

 [1]    Usûlu’l-Kâfî (s.40)

[2]    el-Kuleynî, Usûlu’l-Kâfî (1/331)

[3]    Onlar bu yaptıklarıyla Hıristiyanlara ne kadar da benzemektedirler. Hıristiyanlar Allah’a oğul ve kadın nisbet eder, âlim ve rahiplerini bundan tenzih ederler. Kendi âlimlerine yakıştıramadıkları sıfatları Allah hakkında kabul edenler ne kadar haddi aşmış bir topluluktur.


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة