Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 139273  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?

Bu adlandırmayı büyük imamları el-Mec-lisî, Bihâru’l-Envâr adlı kitabında, “Râfıza’nın fazîleti ve bununla isimlenmenin övülmesi” başlığı altında zikreder[1] ve sonra Süleyman el-A’meş’den şöyle nakleder: “Ebû Abdillah Cafer b. Muhammed’in yanına girdim ve de-dim ki: “Sana feda olayım, insanlar bize Râfızîler, diyor, Râfızîler ne demektir?” şöyle dedi: “Vallahi onu karıştırıyorlar. Lâkin Allah sizi Tevrat’ta ve İncil’de Mûsâ ve Îsâ’nın dili üzere böyle isimlendirmiştir.”[2]

Denildi ki: “Onlar Zeyd b. Ali b. el-Hu-seyn’e gelerek: “Ebû Bekir ve Ömer’den, berî olduğunu söyle ki seninle beraber olalım” de-diler. O da dedi ki: “O ikisi ceddimin arkada-şıdır. Bilakis ben onlara dost olurum.” Bunun üzerine: “O halde seni rafz (ret) ederiz” dedi-ler. Böylece Râfıza diye isimlendirildiler. Ona biat edip muvâfakat edenlere de Zeydiyye denildi.

Denildi ki: Râfızîler Ebû Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma’nın imâmetlerini reddettik-leri için “Râfıza” diye isimlendirildiler.[3] Yine dîni terk ettikleri için böyle isimlendirildikleri de söylenmiştir.[4]

Önemli Bir Uyarı: Okuyucu kardeşim bil ki, Şiîlerin pek çok fırkası vardır. Bunların en aşırıları Rafızîlerdir, Rafızîlerin ise gerek ilmî kitaplarda gerek halk arasında bilinen birkaç ismi vardır. Bunlar: İsna Aşeriyye, İmamiyye ve Caferîliktir.

 [1]    Bu bâb başlığı altında dört rivâyet zikretmektedir. Kuleynî de Usûlu’l-Kâfî’de (Bkz: 5/34) Şîa’ya bu ismin Allah tarafından verildiğini Ebû Abdillah’dan rivâyet eder.

[2]    Bkz.: el-Meclisî; Bihâru’l-Envâr (65/97)

[3]    Bkz.: M. Abdulhamid’in, Makâlâtu’l-İslamiyyîn dipnotu (1/89)

[4]    İmam Ebu’l-Hasen el-Eş’arî, Makâlâtu’l-İslamiyyîn (1/89)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة