Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 138697  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?

Üstad Nizamuddîn Muhammed el-A’za-mi, değerli kitabı eş-Şîa ve’l-Mut’a adlı kitabı-nın mukaddimesinde der ki: “Şüphesiz bizim-le onlar arasındaki ihtilâf, mut’a meselesi gibi fer’î fıkıh ihtilâfı değildir. Hayır, şüphesiz ay-rılık esastadır, usuldedir. Evet, ayrılık akîdede olup şu noktalarda odaklanmaktadır:

1. Râfızîler Kur’an’ın tahrif edilmiş ve ek-sik olduğunu söylerler. Biz ise: “Şüphesiz Kur’an Allah’ın kelamıdır, tamdır, eksik değil-dir. Onda tebdil, eksiltme ve değiştirme olma-mıştır, kıyâmete dek olmayacaktır. Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurur: “Zikri biz indirdik ve elbette onun koruyucusu bi-ziz.” (Hicr-9)

2. Râfızîler: “Birkaç istisnâ dışında Ra-sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabeleri, Allah Rasûlü’nün vefatından sonra dinden ir-tidad etmişler, topukları üzerinde geri dön-müşler, özellikle de üç halife; es-Sıddîk, el-Fâ-ruk ve Zi’n-Nurayn (Ebu Bekr, Ömer ve Os-man) emânet ve diyânete ihânet ve hainlik etmişlerdir” derler. Bu yüzden onlar, bu saha-beleri küfür ve sapıklıkta insanların en şiddet-lisi olarak görmektedirler.

Biz ise deriz ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabeleri peygamberlerden sonra insanların en üstünleridirler. Onların hepsi de âdildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adı-na kasten yalan söylemezler. Rivâyetlerinde güvenilirdirler.

3. Râfızîler derler ki: “Râfızîlerin on iki imamı masumdurlar. Gaybı ve meleklerden, peygamberlerden ve Rasûllerden çıkan bütün ilimleri bilirler. Onlar olan ve olmayanları da bilirler. Hiçbir şey onlardan gizli kalmaz. On-lar yeryüzündeki bütün dilleri bilirler.”

Biz ise şöyle deriz: “Onlar da diğer insan-lar gibi birer insandır. Aralarında fark yoktur. Onlar arasında fakihler, âlimler ve halifeler vardır. Onların kendilerinin bile iddia etme-dikleri şeyleri onlara nispet etmeyiz. Bilakis onlar dahi bundan nehyetmişler ve teberrî et-mişlerdir.”[1]

 [1] Nizamuddîn Muhammed el-A’zamî, eş-Şîa ve’l Mut’a Mukaddimesi (s. 6)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة