Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
Abdullah b. Muhammed es-Sadık  
  ziyaret sayısı : 139268  
Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     Kendi Kaynaklarından Şia’nın İnanç Esasları
     MUKADDİME
     Râfıza Fırkası/Şiilik Ne Zaman Ortaya Çıktı?
     Şîa, Neden Râfıza Diye İsimlendirildi?
     Râfızîler Kaç Fırkaya Bölündü?
     Râfızîlerin İnandığı Bedâ Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları
     Allah’ın Bize Koruyacağına Dâir Söz verdiği Elimizdeki Mevcut Kur’an-ı Kerîm Hakkında Şiîlerin İnançları Nedir?
     Râfızîler’in Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Hakkındaki İnançları Nedir?
     Yahudilerle Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?
     Râfızîler’in İmamları Hakkındaki İnançları
     Râfızîlerin İnandığı Ric’at Akîdesi Nedir?
     Râfızîlere Göre Takiyye İnancı Nedir?
     Râfızîlerin İman Ettiği “Toprak” Akîdesi Nedir?
     Râfızîlerin Ehl-i Sünnet Hakkındaki İnançları Nedir?
     Râfızîlerin Mut’a Hakkında Akîdeleri ve Bunun Onlar İndindeki Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Necef ve Kerbela Hakkındaki İnançları ve Onların Katında Buraları Ziyaret Etmenin Fazîleti Nedir?
     Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir?
     Râfızîlerin Aşura Günü Hakkındaki İnançları ve Onlara Göre Fazîleti Nedir?
     Râfızîlerin Bey’at Hakkındaki İnançları Nedir?
     Muvahhid Ehl-i Sünnet ile Müşrik Râfızîlerin Yakınlaşmasının Hükmü Nedir?
     Ehl-i Sünnet İmamlarının Râfızîler Hakkındaki Görüşü
     İddia Ettikleri “Velâyet Sûresi”
     İddia Ettikleri “Fatıma Levhası”
     Kureyş’in İki Putuna (Ebû Bekir ve Ömer’e) Bedduâ
     Sonuç
 
Râfızîlerin Allah’ın Sıfatları Hakkındaki İnançları

Râfızîler tecsimi/cisimlendirmeyi (yani Al-lah azze ve celle’yi mahlûkata benzetmeyi) ilk dile getiren kimseler olmuşlardır. Nitekim Şeyhulislâm İbn Teymiyye, bu büyük iftirayı yayan Şiîleri şöyle sıralamıştır: Hişam b. el-Hakem[1], Hişam b. Sâlim el-Cevâlîkî, Yunus b. Abdirrahman el-Kummî ve Ebû Cafer el-Ahvel.[2]

Şiilerin zikredilen bu büyük imamları da-ha sonra i’tikâdî açıdan Cehmiyye ve Muat-tıla’ya dönüştüler. Nitekim bütün rivâyet-lerinde âlemlerin Rabbini, sabit sıfatlarını red-detmeyi gerektiren olumsuz sıfatlarla vas-fettiler.

İbn Babuye yetmişten fazla rivâyetle Allah teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söylüyor:

“Allah zaman, mekan, keyfiyet, hareket, intikal ve cisimlerin sıfatlarından hiçbir şey ile vasfedilemez. His, cismaniyet ve sûret ile tavsif olunmaz.”[3]

İşte Râfızî şeyhleri bu sapık yol üzerinde gidip Kitap ve Sünnette gelen Allah’ın sıfat-larını iptal ettiler.

Yine onlar, Kur’an’ın mahluk olduğunu iddia eder ve âhirette Allah azze ve celle’yi görmeyi inkâr ederler. Bihâru’l-Envâr kita-bında Ebû Abdillah Cafer es-Sâdık’a Allah tebâreke ve teâlâ’nın âhiret gününde görül-mesi hakkında sorulunca şöyle dediği nakle-dilir: “Allah subhanehu ve teâlâ bundan yüce ve münezzehtir. Şüphesiz gözler onu idrak edemez, ancak renk ve keyfiyet görürler. Al-lah ise renklerin ve keyfiyetin yaratıcısıdır.”[4]

Hatta şöyle derler: “Eğer Allah’a ru’yet gibi bir sıfat veren olursa onun dinden çık-tığına hüküm verilir.” Nitekim şeyhleri Cafer en-Necefî[5], Keşfu’l-Gıtâ adlı kitabında bunu söylemiştir. Hâlbuki Allah’ın âhiret gününde görülmesi, ihâta ve keyfiyet olmaksızın Kitap ve Sünnet ile sabittir. Allah azze ve celle bu-yurur ki:

“Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rableri-ne bakacaklardır (O'nu göre-ceklerdir).” (Kıyâmet 22-23)

Buhârî ve Müslim’in sahihlerinde Cerîr b. Abdillah el-Becelî’den; “Biz Peygamber sal-lallahu aleyhi ve sellem’in yanında oturuyorduk. Dolunay gecesi, aya baktı ve şöyle buyurdu:  "Siz şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de böyle apaçık göreceksiniz ve O'nu görmede bir izdihama düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek)."[6]

Bu konuyla ilgili âyet ve hadisler burada zikredemeyeceğimiz kadar çoktur. Pek çok imam bu konuda müstakil kitaplar yazmışlar-dır.

 [1]   Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahimehullah, Minhâcu’s-Sunne (1/20)

[2]   İ’tikâdâtu Furuki’l-Muslimîn vel-Muşrikîn (s. 97)

[3]   İbn Babuye et-Tevhîd (s. 57)

[4]   el-Meclisî Bihâru’l-Envâr (4/31)

[5]   Bkz. Cafer en-Necefî, Keşfu’l-Gıtâ (s.417)

[6]   Buhârî (544) Müslim (633)


 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة