DISA BINDJE TË SHI’ITËVE
Abdullah bin Muhammed  
  numrin e vizitave : 96592  
DISA BINDJE TË SHI’ITËVE
     DISA BINDJE TË SHI’ITËVE
     PËLQIMI I DIJETARIT TË NDERUAR, ABDULAZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ
     PARATHËNIE
     KUSH JANË RAFIDITËT? KUR ËSHTË PARAQITUR SEKTI I RAFIDITËVE?
     PSE JANË QUAJTUR SHI’ITËT ME EMRIN RAFIDITË?
     NË SA GRUPE NDAHEN RAFIDITËT?
     ÇFARË ËSHTË BESIMI “EL-BEDA” I RAFIDITËVE?
     BESIMI I I RAFIDITËVE ÇFARË ËSHTË BESIMI I RAFIDITËVE NË CILËSITË E ALLAHUT?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NDAJ KUR’ANIT, I CILI GJENDET NË DUART TONA, DHE PËR TË CILIN ALLAHU KA PREMTUAR SE DO TA RUAJË?
     ÇFARË ËSHTË BESIMI I RAFIDITËVE NË SAHABËT E TË TË DËRGUARIT (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!)?
     ÇFARË JANË PIKAT E PËRGJASIMIT NË MES TË ÇIFUTËVE DHE RAFIDITËVE?
     ÇFARË ËSHTË BESIMI I RAFIDITËVE NË IMAMË?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA “ER-REXH’A” NË TË CILËN BESOJNË RAFIDITËT?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA “ET-TUKJJETU” TEK RAFIDITËT?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA “ET TINETU”, NË TË CILËN BESOJNË RAFIDITËT?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NDAJ EHLU SUNETIT?
     ÇFARË ËSHTË BESIMI I RAFIDITËVE NË “MUT’AH” DHE ÇFARË VLERE KA TEK ATA?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NË NEXHEF DHE NË QERBELA DHE ÇFARË ËSHTË VLERA E VIZITËS SË TYRE (SIPAS TYRE)?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NDAJ DITËS SË ASHUREVE DHE ÇFARË VLERE KA TEK ATA?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NË “EL-BEJ’A” (BESËLIDHJE)?
     ÇFARË JANË PIKAT E DALLIMIT MES SHI’ITËVE RAFIDITË DHE EHLU SUNETIT?
     ÇFARË ËSHTË VENDIMI I AFRIMIT MES EHLU SUNETIT MONOTEISTË DHE RAFIDITËVE POLITEISTË?
     ÇFARË JANË MENDIMET E DIJETARËVE TË MËHERSHËM E TË MËVONSHËM NDAJ RAFIDITËVE?
     TRILLIMET E RAFIDITËVE NË TEKSTE SUREJA VILAJE E SHPIKUR
     PLLAKA (LEVH) E FATIMES E SHPIKUR
     DUAJA E DY IDHUJVE TË KUREJSHËVE
     PASTHËNIE
     BIBLIOGRAFIA
     WEB-FAQE TË RËNDËSISHME
 
BIBLIOGRAFIA

Referencat nga autorët klasikë:

1.    “Fetaua Shejhul-Islam Ibën Tejmijje.”

2.    “Minhaxh es-Sunneti” - Shejhul Islam Ibën Tejmije.

3.    “El-Milel ue en-Nihal” – Esh-Shehristani.

4.    “El-Ferku bejne el-Firek” - El-Bagdadi.

5.    “Mekalat el-Islamijjin” – El-Esh’arij.

Referencat nga autorët bashkëkohorë:

6.    Punimet e Ihsan Ilahij Dhahir.

7.    “Mes’elet et-takrib” - dr.Nasir el-Kafari.

8.    “Usul Medhheb esh-Shiati el-Ithna asherijjeti” - dr. Nasir el-Kafari.

9.    Veprat e Muhammed Malullah.

10.            “Bedhl el-Mexhhud fi Mushabiheti er-Rafidati li el-Jehud” – Abdullah el-Xhemili.

11.            “Hatta la Nenhadiu” – Abdullah el-Musuli..

12.            “Esh-Shiatu el-Ithna asherijjetu ue Tekfiruhum li Umumi el-Muslimine” – Abdullah es-Selefi.

13.            “Men Katele el-Husejn” – Abdullah bin Abdulaziz.

14.            “El-Burhanu fi Tebrieti Ebi Hurejrete min el-Buhtan” – Abdullah en-Nasir.

15.            “El-Intisaru li es-Sahbi ue el-Ali” – dr. Ibrahim er-Ruhaj­li.

16.            “Keshfu el-Xhani Muhammed et-Tixhanij” – Uthman el-Humejis.

17.            “Bel Daleltu fi Redi Ebatil et-Tixhanij” – Halid el-Askalani.

18.            “Mea el-Ithna asherijjeti fi el-Usuli uel-Furu’i” – dr. Ali es-Salus.

19.            “Tebdid edh-Dhal-lam ue Tenbih en-Nijam ala Hatar et-Te­shejju’i alel-Muslimine uel-Islam” - Sulejman el-Xhebhan.

 

 

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة