DISA BINDJE TË SHI’ITËVE
Abdullah bin Muhammed  
  numrin e vizitave : 97931  
DISA BINDJE TË SHI’ITËVE
     DISA BINDJE TË SHI’ITËVE
     PËLQIMI I DIJETARIT TË NDERUAR, ABDULAZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ
     PARATHËNIE
     KUSH JANË RAFIDITËT? KUR ËSHTË PARAQITUR SEKTI I RAFIDITËVE?
     PSE JANË QUAJTUR SHI’ITËT ME EMRIN RAFIDITË?
     NË SA GRUPE NDAHEN RAFIDITËT?
     ÇFARË ËSHTË BESIMI “EL-BEDA” I RAFIDITËVE?
     BESIMI I I RAFIDITËVE ÇFARË ËSHTË BESIMI I RAFIDITËVE NË CILËSITË E ALLAHUT?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NDAJ KUR’ANIT, I CILI GJENDET NË DUART TONA, DHE PËR TË CILIN ALLAHU KA PREMTUAR SE DO TA RUAJË?
     ÇFARË ËSHTË BESIMI I RAFIDITËVE NË SAHABËT E TË TË DËRGUARIT (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!)?
     ÇFARË JANË PIKAT E PËRGJASIMIT NË MES TË ÇIFUTËVE DHE RAFIDITËVE?
     ÇFARË ËSHTË BESIMI I RAFIDITËVE NË IMAMË?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA “ER-REXH’A” NË TË CILËN BESOJNË RAFIDITËT?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA “ET-TUKJJETU” TEK RAFIDITËT?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA “ET TINETU”, NË TË CILËN BESOJNË RAFIDITËT?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NDAJ EHLU SUNETIT?
     ÇFARË ËSHTË BESIMI I RAFIDITËVE NË “MUT’AH” DHE ÇFARË VLERE KA TEK ATA?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NË NEXHEF DHE NË QERBELA DHE ÇFARË ËSHTË VLERA E VIZITËS SË TYRE (SIPAS TYRE)?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NDAJ DITËS SË ASHUREVE DHE ÇFARË VLERE KA TEK ATA?
     ÇFARË ËSHTË BINDJA E RAFIDITËVE NË “EL-BEJ’A” (BESËLIDHJE)?
     ÇFARË JANË PIKAT E DALLIMIT MES SHI’ITËVE RAFIDITË DHE EHLU SUNETIT?
     ÇFARË ËSHTË VENDIMI I AFRIMIT MES EHLU SUNETIT MONOTEISTË DHE RAFIDITËVE POLITEISTË?
     ÇFARË JANË MENDIMET E DIJETARËVE TË MËHERSHËM E TË MËVONSHËM NDAJ RAFIDITËVE?
     TRILLIMET E RAFIDITËVE NË TEKSTE SUREJA VILAJE E SHPIKUR
     PLLAKA (LEVH) E FATIMES E SHPIKUR
     DUAJA E DY IDHUJVE TË KUREJSHËVE
     PASTHËNIE
     BIBLIOGRAFIA
     WEB-FAQE TË RËNDËSISHME
 
PASTHËNIE

Pra, vëlla musliman, ndoshta tani pajtohesh me mua se ai, i cili e pason këtë sekt të shkatërruar, nuk është musliman edhe pse quhet me emrin musliman. Atëherë, çfarë është obligimi yt, o musliman që beson në një Zot, ndaj këtyre rafiditëve, po­saçërisht kur ata jetojnë në mesin e muslimanëve dhe thirren si besimtarë?

Obligimi yt është të kesh kujdes nga ata e të mos bash­kë­punosh me ta, të jesh sa më larg nga besimi i tyre i keq i ngri­tur mbi armiqësinë ndaj çdo muslimani, i cili e beson Allahun për Zot, Islamin e ka Fe dhe Muhammedin (Lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!) e ka të Dërguar.

Shejhul Islam Ibën Tejmije thotë: “Rafiditi nuk bashkë­pu­non me askënd, përveçse duke e përdorur hipokrizinë, sepse feja e tij, e cila në esencë është e prishur, e nxit atë në gë­njesh­­tër, tradhti, mashtrim dhe dëshirë për të keqën e nje­rëzve, nga­se ai nuk pushon së vepruari kundër tyre dhe nuk lë të keqe (sherr) pa e bërë, nëse mundet, në dëm të tyre.

Ai është i urryer nga ai, i cili e njeh dhe nga ai, i cili nuk e njeh atë, edhe nëse nuk e di se ai është rafidit, sheh në fytyrën e tij dhe në shprehjen e fjalëve shenjat e hipokrizisë.”[1]

Ata e fshehin armiqësinë dhe urrejtjen që e kanë ndaj nesh, Allahu i vraftë, se si shmangen nga e vërteta!

Mirëpo, megjithëkëtë i gjejmë disa të mashtruar nga Ehlu Su­neti që përzihen me ta në çështje të ndryshme të jetës, u be­sojnë atyre, për arsye se ata janë larguar nga feja e Allahut dhe nuk i njohin dispozitat, të cilat urdhërojnë muslimanin që të veprojë sipas akides - besimit islam, që obligohet të ketë dhe të shfaq dashuri e simpati ndaj çdo muslimani që e beson ve­tëm Allahun Një, dhe të largohet e të shfaq urrejtje ndaj çdo kafiri (jobesimtar) e mushriku (idhujtar).

Me këtë ne po e dimë se cili është obligimi ynë si mus­li­ma­në, por a ka kush që po e zbaton?

E lusim Allahun që ta ndihmojë Fenë e Tij, ta ngrisë Fjalën e Tij, t’i humbasë rafiditët dhe përkrahësit e tyre, e t’i bëjë ata plaçkë për muslimanët!

Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin tonë Mu­hammedin, famijlen, shokët dhe mbarë Ummetin e tij.

 

Abdullah bin Muhammed


 [1] “Minhaxh es-Sunneti en-Nebevijjeti” - Ibën Tejmije, 3/360.

 
Retour a la page principale
قسم الأخـبـار :: الدفاع عن السنة