مستندات تصويري » امام جعفر صادق همیشه با افتخار می گفت:


امام جعفر صادق من از دو جهت فرزند ابوبکر هستم