مستندات تصويري » من پسر دو خلیفه هستم


زيد بن عمربن الخطاب با افتخار می گفت: من پسر دو خلیفه هستم.