مستندات تصويري » اعتراف شیخ الکلینی به ازدواج عمر با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین


عمر رضی الله عنه با ام کلثوم دختر علی وفاطمه زهرا ازدواج کرده است خداوند از همه آنها راضی باشد.